Общи условия на услугите на Аероиск

закъснял полет, отменен полет, пропусната връзка, отказан достъп до борда
Настоящите Общи условия уреждат условията, при които Aероиск EООД предоставя информацията, софтуера и услугите си, посредством Интернет сайта aeroisk.com (наричани по-долу “Услугите”). Услугите се считат за предоставени само в случай, че се приемат настоящите Общи условия.

Използвани термини

"Aероиск" e “Аероиск” EООД, с ЕИК 203788586, регистрирано в България с адрес на управление: гр. Варна, ул. "Драгоман" № 9, ет. 2.

“Сайт” е интернет страницата https://aeroisk.com/bg/, собственост на Аероиск.

"Клиент" или “Потребител” e всяко лице, използващо Сайта, което е приело настоящите Общи условия за ползване.

"Пълномощно" e документът, посредством който Клиентът предоставя представителна власт на Аероиск и/или адвокат и/или адвокатско дружество, по силата на което пълномощниците заедно и поотделно от името на Клиента предприемат всички необходими действия за постигане на извънсъдебно или съдебно събиране на парично обезщетение съгласно Регламент (ЕО) 261/2004.

"Договор" е Договорът за възлагане на поръчка, който Клиентът подписва с Аероиск и към който настоящите Общи условия са неразделна част.

"Регламент 261/2004" e Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 11 Февруари 2004 година, относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна, или голямо закъснение на полети.

"Обезщетение" e парична сума, която следва да бъде изплатена на самолетен пътник от съответната авиокомпания, съобразно правата на пътниците по Регламент 261/2004.

"Иск" e всяко извънсъдебно или съдебно искане за Обезщетение на пътник, насочено срещу авиокомпания и основано на правата, предоставени на пътниците съгласно Регламент 261/2004.

"Калкулатор на обезщетение" или “Калкулатор” e автоматична система, инкорпорирана в Сайта, чрез която всеки ползвател на Сайта може да провери вероятността за получаване на обезщетение, и да изчисли неговия размер, съгласно първоначално въведените от него данни. Системата е автоматична и работи на базата на компютърни алгоритми, разработени съобразно правилата на Регламент 261/200. Размерът на Обезщетението, показан като краен резултат от попълването на всички поле́та в Калкулатора, не представлява обвързващо предложение за договор от страна на Aероиск. Крайният размер на полученото обезщетение може да бъде различен, в зависимост от информацията, съдържаща се в представени впоследствие документи (бордна карта и/или резервация на полет, лични документи и др.), в зависимост от преговорите с авиокомпанията или в евентуален съдебен процес, както и допълнителни външни фактори, оказващи влияние върху оценката на Иска и размера на обезщетението.

“Система” е компютърен софтуер, собственост на Аероиск, който съхранява цялата информация за Иска на клиента, включително и прикачените и/или подписани електронно от Клиента документи.

Общи положения

Чл.1. След попълването на данните и/или маршрута на полета в Калкулатора, и първоначалното изчисляване на размера на Обезщетението, потребителят може да регистрира в Сайта на Аероиск искане за Обезщетение, при което ще получи номер на Иск.

Чл.2. С натискане на бутона „Регистрация и подаване на иска“, Потребителят приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

Предмет на договора и възлагане на работата

Чл.3. Aероиск и/или адвокат и/или адвокатско дружество, упълномощени от Клиента, извършват заедно и поотделно всякакви правно-валидни извънсъдебни и съдебни действия, от името на Клиента с цел успешното събиране и получаване на пълния размер на дължимото парично Обезщетение, на основанията предвидени в Европейския Регламент № 261/2004.

Чл.4. (1) Използването на Калкулатора и последващата регистрация в Системата, освен приемане и съгласие с настоящите Общи условия, представлява и възлагане на Aероиск, да извърши лично, чрез свой представител или чрез упълномощен от Клиента адвокат и/или адвокатско дружество всички действия по завеждането на Иск за Обезщетение от името на Клиента. С приемане на възложената работа от Аероиск, към настоящите Общи условия се сключва и индивидуализиран договор за поръчка.

(2) Aероиск приема предложението по ал.1, като изпрати на имейла по регистрация на Клиента номер на Иск и указания за достъп до Иска в Системата на Аероиск.

Чл.5. След регистрацията в Системата на Аероиск, последната автоматично генерира Пълномощно и Договор, които трябва да бъдат подписани електронно или разпечатани и подписани физически (без нотариална заверка) от Клиента и същият да прикачи сканирани или снимани копия обратно в Системата. С Пълномощното Клиентът овластява Аероиск да го представлява лично, чрез свой представител или чрез упълномощен от Клиента адвокат и/или адвокатско дружество и да извършва правно-валидни действия от негово име, във връзка със събирането на Обезщетението.

Чл.6. Информацията, която Клиентът попълва в "Калкулатора на обезщетение" и Системата на Аероиск, трябва да бъде точна, отговаряща на самоличността на Клиента или пътниците за конкретният полет, и да отговаря на реалната фактическа обстановка.

Услуги, които Aероиск предлага

Чл.7. (1) Обезщетението на Клиента по възможност се събира чрез извънсъдебни действия, като целта е да се сключи извънсъдебно споразумение със съответната авиокомпания.

(2) Екипът на Аероиск предприема всички допустими извънсъдебни правни действия за събиране на търсения размер на Обезщетението съгласно Регламент 261/2004.

Чл.8. (1) При евентуален отказ от страна на авиокомпанията да изплати Обезщетението поради причина, която считаме за неоснователна, Аероиск може да прецени и да предприеме съдебни действия от името на Клиента, чрез иницииране на съдебен процес срещу авиокомпанията пред компетентния съд на територията на Европейския съюз.

(2) Съдебни действия могат да се предприемат също така и в случаите, в които усилията на Aероиск при водените преговори с авиокомпанията не доведат до постигане на извънсъдебно споразумение и плащане, в приемлив за Аероиск срок.

(3) В съдебния процес ще бъде ангажиран квалифициран адвокат с правомощия да осъществява дейност на територията на страната членка на ЕС, където е подсъден съдебният иск.

Възнаграждение и плащане

Чл.9. Aероиск получава възнаграждение само при успешно събрано Обезщетение за Клиента по извънсъдебен или съдебен ред. За успешно събиране се считат и случаите, в които авиокомпанията е изплатила Обезщетението директно на Клиента, след като Аероиск или упълномощен от Клиента адвокат и/или адвокатско дружество е отправил искане по извънсъдебен или съдебен ред към нея.

Чл.10. Размерът на възнаграждението е 24% (двадесет и четири процента) от сумата на Обезщетението.

Чл.11. В случаи на решаване на спора чрез съдебен процес и решение на компетентния съд, според което Клиентът получава само част от сумата на Обезщетението, Aероиск получава възнаграждение в размер на 24% (двадесет и четири процента) от сумата, която съдът присъжда на Клиента.

Чл.12.(1) Aероиск има право да приспадне уговореното възнаграждение от сумата на Обезщетението, преди да преведе останалата част по банкова сметка на Клиента, или по друг предварително определен от Клиента, начин.

(2) Веднага след получаване на сумата на Обезщетението от авиокомпанията, Aероиск приспада възнаграждението по чл.10 или чл.11, и в тридневен срок изплаща останалата част от Обезщетението към Клиента.

(3) В случай, че Клиентът получи Обезщетението директно от авиокомпанията, той се задължава незабавно да уведоми Аероиск за това и да изплати на Аероиск уговореното възнаграждение, в срок от 3 дни от получаването на обезщетението, ведно с всички разноски и лихви.

(4) В случай, че Клиентът се съгласи на алтернативно непарично обезщетение (напр. пътнически ваучери, безплатни заместващи билети или други услуги от авиокомпанията), той е длъжен да заплати на Аероиск дължимото възнаграждение върху първоначално търсеното Обезщетение съгласно Регламент 261/2004 в 3 дневен срок от даването на съгласие за получаване на непаричното заместващо обезщетение.

Права и задължения на клиента

Чл.13. Клиентът има възможност да разглежда Сайта и да отправя искане за Обезщетение чрез Системата.

Чл.14. Клиентът има право да се информира за състоянието на своя Иск за Обезщетение, чрез личния си профил на Сайта или като се свърже с Aероиск по телефон, или имейл.

Чл.15. Клиентът носи пълната отговорност за опазването на своето потребителско име, номер на Иск и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице, чрез използване на потребителското му име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява Aероиск за всеки случай на неправомерен достъп, чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

Чл.16. (1) Всеки Клиент на Aероиск се задължава да оказва съдействие за успешното провеждане на процедурата по събирането на Обезщетението, като предоставя нужната информация, документи и доказателства (напр. бордна карта, резервация, документ за самоличност и др.).

(2) Клиентът се задължава да изпраща всякаква полезна информация към Aероиск, незабавно след получаването на същата, и която има отношение към правото му на Обезщетение.

(3) Клиентът се задължава в рамките на два дни да информира Aероиск, ако авиокомпанията се свърже директно с него и/или му предложи, или му изпрати алтернатива на обезщетението (напр. пътнически ваучери, безплатни заместващи билети или други услуги от авиокомпанията).

Чл.17. (1) В случаите, когато желае да получи събраното Обезщетение по банков път, Клиентът се задължава да посочи своята банкова сметка.

(2) Ако Клиентът желае събраното парично Обезщетение да му бъде преведено по друг начин, той следва да уведоми Аероиск изрично по имейл, като посочи искания начин за плащане.

(3) Всякакви банкови и други такси, по и във връзка с превода по ал.1 и ал.2, са за сметка на Клиента.

Чл.18. (1) След приемането на настоящите Общи условия и възлагане към Aероиск за събиране на Обезщетението, Клиентът е задължен да не се свързва с други фирми, агенти или адвокати, предоставящи подобни услуги. Ако все пак го направи, Клиентът дължи всички разноски и цена на труд, които Аероиск е извършил до момента, във връзка със събиране на Обезщетението.

(2) Клиентът не може да предприема никакво друго правно действие срещу съответната авиокомпания самостоятелно. При желание да предприеме други действия, които не се включват в услугите на Aероиск, срещу авиокомпанията, Клиентът може да го направи само със съгласието на Aероиск.

Чл.19. Клиентът има право да се откаже от услугите на Aероиск след приемането на Общите условия. Условията за отказ са описани в чл.24 от настоящите Общи условия.

Права и задължения на Aероиск

Чл.20. Aероиск има право да откаже да поеме Иск и да предостави услугите си на Клиент, отправил предложение за възлагане чрез Сайта, без да конкретизира повода за това.

Чл.21. (1) Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни по всяко време от Aероиск.

(2) Aероиск се задължава да уведоми Клиента за промените в Общите условия, като на видно място в Сайта публикува съобщение за измененията и даде достатъчен срок на Клиента да се запознае с тях.

Чл.22. (1) Aероиск си запазва правото по всяко време да прекратява или ограничава достъпа до Сайта и предоставяните услуги.

(2) Aероиск си запазва правото да модифицира или прекратява (временно или окончателно) елемент или част от услугите си.

Чл.23. Aероиск запазва правото си да прекрати предоставянето на услугите си на Клиента при нарушение на задължението на Клиента, описано в чл.18 от настоящите Общи условия.

Отказ от възлагане

Чл.24. (1) Всеки потребител, възложил на Aероиск събиране на Обезщетение, има право да се откаже от възлагането в срок от 14 (четиринадесет) дни след приемането му, без да назовава причина за решението си. За дата на приемането се счита датата на регистрацията на Иск в системата на Aероиск.

(2) Клиентът не може да се откаже от възлагането си към Aероиск, ако Аероиск лично, чрез свой представител или чрез упълномощен от Клиента адвокат и/или адвокатско дружество е отправил вече искане за обезщетение към Авиокомпанията и/или е отправил искане за съдействие до компетентните административни органи и/или е предприел съдебни действия за събиране Обезщетението на от името на Клиента.

(3) Отказът от възлагане може да бъде написан в свободен текст и трябва да бъде изпратен до Aероиск в писмена форма — писмо (на адрес гр. Варна, ул. "Драгоман" № 9, ет. 2) или имейл (на електронна поща office@aeroisk.com).

Неустойки

Чл.25. В случай, че Клиентът не изпълни задълженията си по чл.12(3) и 12(4) от настоящите Общи условия, в рамките на 7 (седем) дни след изтичане на посоченият в същите членове срок, той дължи на Аероиск възнаграждението по чл.10, разноски и лихви ведно в 5% от размера на Обезщетението.

Приложимо право

Чл.26. Настоящите Общи условия са изготвени и ще се изпълняват и интерпретират в съответствие с приложимото българско право и всеки спор, произлизащ от или във връзка настоящите Общи условия и Договора е подсъден на Районен съд – гр. Варна.

В сила от 14.02.2019 г.

Закъснял полет, отменен полет, пропусната връзка, отказан достъп до борда?

Възможно е да имате правo на обезщетение от €250 до €600 на пътник!